مدار تایمر شیشه عقب

این نقشه مدار تایمر گرم کن شیشه عقب سمند هست، که در اون از آی سی U6046B استفاده شده. مقاوت R2 و خازن C2 تعیین کننده زمان قطع هستند.

در دستگاه تایمر آماده، مقاوت 120 کیلو اهم و خازن 100 نانوفاراد(104) قرار داده شده که زمان تقریبی قطع 15 دقیقه میشود. هر چه مقدارشان بیشتر باشد، زمان تایمر بیشتر است. ادامه مطلب